Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 28 november 2018

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Per-Olof Ågren (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Per-Olof Ågren (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Budget 2019

Paus

4. Budget 2019

5. Redovisning av partistödets användning 2017 och utbetalning av partistöd 2019

6. Uttag ur investeringsreserven för kulturgården på Älvkullen

7. Omfördelning av medel inom befintlig investeringsram 2018 - Miljö och byggnadsnämnden

8. Omfördelning av medel inom befintlig investeringsram 2018 - Socialnämnden

9. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019

10. Webbsändning av kommunfullmäktige

11. Motion: "Utveckling istället för avveckling av skolorna i Tjörnarp och Gudmundtorp" - Vänsterpartiet

12. Anmälningar Kommunfullmäktige 2018

13. Ev svar på frågor eller interpellationer

14. Övrigt

15. Mötets avslutande

Starttid: 28/11, kl. 18:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.