Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 31 oktober 2018

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Elinor Rosvall

Talare

Ludvig Karlsson

Talare

Emma Olofsson

Talare

Ludvig Karlsson

Talare

Emma Olofsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende rörande feriearbete kring tobak

5. Investeringsramar för Sätofta förskola och gymnastiksal

Paus

5. Investeringsramar för Sätofta förskola och gymnastiksal

6. Delårsrapport 2018

7. Flytt av de frivilliga skolformerna

8. Tidplan för sammanträden för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

9. Avsägelse av ledamot i kommunfullmäktige

10. Anmälningar

11. Övrigt

12. Mötets avslutande

Starttid: 31/10, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.