Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 17 oktober 2018

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Kenneth Kallin (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Susanne Asserfors (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod

4. Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod

5. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för innevarande mandatperiod

6. Avsägelse

7. Avsägelse

8. Anmälningar

9. Övrigt

10. Mötets avslutande

Starttid: 17/10, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.