Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 17 februari 2016

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Gunilla Dencker skog

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Christer Olsson (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Arne Gustavsson (C)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Mikael Sparrhult (L)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Magnus Marvéus (L)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Mikael Sparrhult (L)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Arne Gustavsson (C)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Tom Ström (M)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Talare

Tom Ström (M)

Talare

Mona Schill-Ingvarsson (S)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Måldokument för budget 2016

5. Nya ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB)

6. Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

7. Plan för Ringsjöbandet

4. Måldokument för budget 2016

5. Nya ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB)

6. Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

7. Plan för Ringsjöbandet

8. Riktlinje för publicering och utlämnande av kallelser inom nämndsadministrationen

9. Anmälningar

10. Ev valfrågor

11. Fyllnadsval

12. Övrigt

13. Mötets avslutande

Höörs kommunfullmäktige

Sändningsstart: 17 februari kl. 19:00

Klicka här och sedan 2016-02-17 för att se en lista med kallelsen och mötets allmänna handlingar och här för att hitta detta mötets protokoll.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är öppna för allmänheten att komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.