Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 27 januari 2016

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Peter Wollin

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Peter Wollin

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Björn Andreasson (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Magnus Marvéus (L)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Arne Gustavsson (C)

Talare

Tom Ström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Olsson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Förtjänstgåvor för förtroendevalda politiker 2015

5. Information om arbetet med att utveckla besöksnäringen i Mittskåne

6. Information om Utvägen

7. Beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

8. Ändring i nämndernas reglementen, arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

9. Separat överenskommelse om platser för ensamkommande asylsökande barn 2016

10. Översyn av bidragsbestämmelser för kommunala bidrag gällande studieförbund och kulturföreningar

11. Motion, planering avseende särskilda boendeplatser, Sverigedemokraterna

12. Utbetalning av kommunalt partistöd

13. Anmälningar

14. Eventuella valfrågor

15. Fyllnadsval

16. Övrigt

17. Mötets avslutande

Höör kommunfullmäktige

Sändningsstart: 27 januari kl. 19:00

Klicka här och sedan 2016-01-27 för att se en lista med detta mötets kallelse och allmänna handlingar och här för att se protokollet för detta mötet.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är öppna för allmänheten att komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.