Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 16 december 2015

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Karin Kallioniemi

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Olsson (M)

Talare

Magnus Marvéus (L)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Magnus Marvéus (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Fredrik Hanell (MP)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Underhållning med Johan & Måns från musikskolan i Höörs kommun

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Förtjänstgåvor för förtroendevalda politiker 2015

Underhållning med Johan & Måns från musikskolan i Höörs kommun

5. Information om ägardirektiv för Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB)

6. Information om Ringsjöbandet

7. Halvtidsarvodering av kommunalråd från och med den 1 januari 2015

8. Organisatorisk placering av sakkunnigt biträde till revisorerna

9. Kostnader i särskilt boende och korttidsboende (Socialnämnden)

10. Införande av avgift för förbrukningsvaror och hushållsel på korttidsboende inom äldreomsorgen (Socialnämnden)

11. Kostavgift på korttids- och fritids, enligt LSS (Socialnämnden)

12. Kostavgifter vid Dagverksamhet SoL Kungshällan/Björken (Socialnämnden)

13. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner

14. Anmälningar

15. Eventuella valfrågor

16. Övrigt

17. Mötets avslutande

Höör kommunfullmäktige

Sändningsstart: 16 december kl. 19:00

Klicka här för att se hela protokollet för detta mötet.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är öppna för allmänheten att komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.